Gebruikersvoorwaarden Entranz Artikel 1. Begripsomschrijving
1.1 In de onderhavige voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
 • 'Voorwaarden', de gebruikersvoorwaarden van Entranz en het Privacybeleid van Entranz;
 • 'Cliënt', de partij welke een reservering voor Tickets plaatst bij Entranz;
 • 'Entreegelden', prijs van Tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals door Entranz in rekening gebrachte reserveringskosten
 • 'Evenement(en)', de publieke of besloten gebeurtenis waaronder – doch niet beperkt tot - een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, cursus, beurs, seminar, show of een sportevenement;
 • 'Locatie'(s)', het gebouw of terrein waar het Evenement gehouden wordt;
 • 'Organisator', de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;
 • 'Overeenkomst' de betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Cliënt tot het leveren van diensten in verband met een Evenement , welke door bemiddeling door Entranz tot stand komt;
 • 'Entranz' Crosspring B.V., gevestigd te Zoetermeer;
 • 'Ticket' het toegangsbewijs tot een Evenement;
 • 'Waardecheques' Elke waardecheque of cadeaukaart die door Entranz geaccepteerd wordt als betaalmiddel voor een (deel van een) Ticket;
 • 'Website' www.entranz.nl.

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Entranz worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere reservering voor Tickets, zowel telefonisch als via de Website, welke de Cliënt plaatst via Entranz.

1.3 Op de koop van een Ticket door Cliënt van Organisator zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator, alsmede de algemene voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de algemene voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de algemene voorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.

1.4 Entranz treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Cliënt en Organisator. Entranz verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement. Verzending van Tickets door Entranz aan de Cliënt vindt plaats namens de Organisator.

Artikel 2. Aanvaarding Voorwaarden
2.1 Om van de Entranz gebruik te maken, dient Cliënt eerst met de Voorwaarden akkoord te gaan. Het is Cliënt niet toegestaan om van de Entranz gebruik te maken indien Cliënt de Voorwaarden niet aanvaardt.

2.2 Cliënt kan de Voorwaarden online aanvaarden door van Entranz gebruik te gaan maken. Cliënt begrijpt en gaat ermee akkoord dat Entranz gebruik van Entranz vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is Cliënt niet toegestaan om van Entranz gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, indien: (a) Cliënt op grond van leeftijd niet bevoegd is om een bindend contract met Entranz aan te gaan; of (b) aan Cliënt - op grond van de wet van het land waarin Cliënt woonachtig is of vanwaaruit Cliënt Entranz benadert of gebruikt - de afname en/of het gebruik van Entranz is ontzegd.

Artikel 3. Wijziging Voorwaarden
3.1 Het is Entranz toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Entranz maakt alsdan een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar op www.entranz.nl

3.2 Cliënt begrijpt en gaat ermee akkoord dat Entranz gebruik door Cliënt als aanvaarding van de bijgewerkte Voorwaarden zal opvatten, indien Cliënt na de datum van wijziging van de Voorwaarden nog steeds van Entranz gebruikmaakt.

3.3 Cliënt dient de Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

3.4 Organisator biedt Tickets aan met een Ticketprijs inclusief BTW. Entranz is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de afdracht van de BTW.

Artikel 4. Informatie, speciale wensen, kortingsacties, reserveergarantie en kosten
4.1 Alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, welke door Entranz aan de Cliënt wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

4.2 Indien de Cliënt met betrekking tot Tickets speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dan kan hier contact over opgenomen worden met de Organisator. De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke speciale plaatsen is afhankelijk van de beschikbaarheid.

4.3 Indien de Cliënt met betrekking tot zijn reservering voor Tickets een beroep doet op een kortingsactie, in welke vorm dan ook, dan kan de reservering alleen telefonisch (en dus niet via de website van Entranz) plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de betreffende actie nadrukkelijk is aangegeven dat de kortingsactie ook voor internetreserveringen geldt. De Cliënt dient bij aanvang van het telefoongesprek aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van een bepaalde kortingsactie.

4.4 Bij het maken van een reservering brengt Entranz aan Cliënt, naast de Entreegelden voor het Evenement, reserveringskosten in rekening voor de door of namens Organisator verleende diensten. De reserveringskosten kunnen bestaan uit:
 • Bespreekkosten die, behoudens uitzonderingen, per ticket in rekening worden gebracht, eventueel vermeerderd met
 • Transactiekosten, die eenmalig per reservering worden berekend.

Artikel 5. Betaalwijzen
5.1 Betaling van de Entreegelden en alle overige door de Cliënt verschuldigde kosten wordt gedaan aan Entranz.

5.2 De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:
 • Creditcard, iDEAL, Paypal, en, indien uitdrukkelijk van toepassing verklaard, een bankoverschrijving;
 • Indien de termijn tussen het moment van reserveren en de Evenement datum naar de beoordeling van Entranz geen voorafgaande betaling meer toelaat, kan het zijn dat reservering aan de kassa van de Locatie voldaan moet worden. Dit kan met creditcard, pin, contant geld en Waardecheques, voor zover deze geaccepteerd worden door de kassa van de betreffende Locatie, en inwisselbaar zijn voor de betreffende voorstelling.
 • Indien de tickets aan de kassa worden betaald, zullen de tickets niet vooraf door Entranz worden toegezonden.

Artikel 6. Totstandkoming van de Overeenkomst
6.1 Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst bij betaling middels creditcard, iDEAL, Paypal, bankoverschrijving:
 • Indien en zodra de Cliënt en Entranz de datum van de reservering, de rang van het Ticket, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Entranz ingeboekt;
 • De Overeenkomst komt tot stand indien en zodra Entranz (autorisatie van) de betaling door Cliënt heeft ontvangen;
 • Is de Overeenkomst via de Website tot stand gekomen, dan wordt de totstandkoming van de Overeenkomst per omgaande via email aan de Cliënt bevestigd;
 • Is de Overeenkomst telefonisch tot stand gekomen, dan vindt geen aparte bevestiging van de totstandkoming daarvan plaats;
 • Indien geen autorisatie van de betaling door Cliënt verkregen wordt, dan ontvangt de Cliënt hetzij via email, hetzij via gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

6.2 Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst bij betaling door het inwisselen van Waardecheques:
 • Indien en zodra de Cliënt en Entranz de datum van de reservering, de rang in het Theater, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Entranz ingeboekt;
 • De Overeenkomst komt definitief tot stand op het moment van ontvangst van de Waardecheque(s) door Entranz of zoveel later als – in geval van bijbetaling – de Overeenkomst tot stand komt in overeenstemming met het bepaalde in het eerste respectievelijk het tweede lid van dit artikel;

6.3 Een reservering is voor de Cliënt onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van voorlopige reserveringen of tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

6.4 Entranz verstuurd de Ticket direct na ontvangen van betaling van Cliënt aan het door Cliënt opgegeven email adres. Wanneer na 2 uur de bevestigingsmail met Ticket niet is ontvangen door Cliënt wordt de Cliënt geadviseerd contact op te nemen met Entranz.

Artikel 7. Tickets
7.1. Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Entranz aan de Cliënt geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of Entranz nimmer is toegestaan:
 • Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
 • Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren aan de Tickets;

7.2 Na afronding van Reservering ontvangt Cliënt te bevestiging een email met de Ticket in de bijlage. Cliënt is verantwoordelijk om de Ticket, die voorzien is van een unieke barcode, te printen op originele grote dit in verband met het lezen van de barcode, en mee te nemen naar Evenement. Iedere Ticket is goed voor een eenmalige toegang voor Cliënt tot Evenementen tenzij anders door

7.3 Entranz behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van Cliënten waarvan Entranz vermoedt, of is gebleken, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan handelingen in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

7.4. Entranz behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij Evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren Tickets, reserveringen die dit maximum te boven gaan, te annuleren voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde tickets.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Entranz is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

8.2. Entranz is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de Entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Entranz daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Entranz zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Entranz.

8.3. Entranz zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Entranz verleende diensten, zoals reserveringskosten. Entranz aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

8.4. Entranz kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

8.5. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Entranz verlangd kan worden.

8.6. Entranz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de Tickets of (een deel van) Waardecheques door de Cliënt door welke oorzaak dan ook.

8.7. Entranz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij Entranz, noch voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Cliënt, niet geheel worden afgewikkeld door Entranz en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een Locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.

8.8 Entranz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies door Cliënt van wachtwoorden en toegangscodes van Cliënt voor Website. Cliënt dient deze wachtwoorden en toegangscodes zorgvuldig te behandelen en bewaren. Ook alle email berichten waarin toegangscodes of toegangslinks verwerkt zitten dienen zorgvuldig behandeld en bewaard te worden door Cliënt.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van Entranz alsmede met betrekking tot de door Entranz gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Entranz. Het is de Cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Entranz.

9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 10. Gedragsregels Organisatoren / Locaties
Artikel 10.1 De Cliënt zal zich dienen te houden aan door de Organisator en de houder van de Locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Entranz de Tickets levert. Een aantal van de belangrijkste regels wordt hieronder genoemd:
 • Het is verboden om foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de Locatie. Evenmin zal het de Cliënt zijn toegestaan tijdens het Evenement een in werking zijnde mobiele telefoon bij zich te hebben. Indien en voor zover dergelijke apparatuur desondanks wordt aangetroffen behoudt de Organisator dan wel de houder van de Locatie zich te allen tijde het recht voor om voornoemde apparatuur in beslag te nemen;
 • Het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een Evenement en/of de Locatie; de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het Evenement bij het betreden van de Locatie te fouilleren. De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan voornoemde fouillering de toegang tot de Locatie te weigeren;
 • De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van het Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien en voor zover zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via Entranz of via andere door Entranz geautoriseerde (voor)verkoopadressen;
 • De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen;
 • De Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Cliënt verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 11. Links vanaf Entranz
11.1 In de Website en emails kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Entranz toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Entranz heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

11.2 Cliënt erkent en gaat ermee akkoord dat Entranz niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

11.3 Cliënt erkent en gaat ermee akkoord dat Entranz niet aansprakelijk is voor de schade die Cliënt eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat Cliënt heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

11.4 Entranz raadt Cliënt aan om bij het verlaten van de Website goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door Cliënt bezochte website.

Artikel 12. Het beëindigen van Cliënt relatie met Entranz
12.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door Cliënt of Entranz zoals hierna vermeld worden beëindigd.

12.2 Indien Cliënt de juridische overeenkomst met Entranz wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: (a) kennisgeving aan Entranz; en (b) het sluiten van Cliënt haar Entranz-account. Bedoelde (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van Entranz zoals dat aan het begin van de onderhavige Voorwaarden is vermeld.

12.3 Het is Entranz te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met Cliënt te beëindigen, indien:

 1. Cliënt een bepaling van de Voorwaarden niet is nagekomen (dan wel zich heeft gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat Cliënt niet voornemens of in staat is om de Voorwaarden na te leven);
 2. Entranz daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de diensten aan Cliënt onrechtmatig is of wordt);
 3. Entranz ertoe overgaat om geen diensten meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin Cliënt woonachtig is of vanwaaruit Cliënt van de Website gebruikmaakt; en/of
 4. de verlening van de diensten aan Cliënt door Entranz naar de mening van Entranz niet langer commercieel haalbaar is.

12.4 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan Cliënt en Entranz hebben geprofiteerd, waaraan Cliënt en Entranz onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

Artikel 13. Uitsluiting van garanties
13.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar Cliënt als consument te allen tijde recht op heeft en die Cliënt niet bij contract kan wijzigen of prijsgeven.

13.2 De diensten worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden. Entranz geeft met betrekking daartoe aan Cliënt geen enkele garantie of conformiteit af.

13.3 Met name verklaart of garandeert Entranz jegens Cliënt niet dat:

 1. Cliënt gebruik van de Entranz aan Cliënt zijn eisen zal voldoen;
 2. Cliënt gebruik van Entranz onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
 3. Eventuele door Cliënt ten gevolge van haar gebruik van de Website verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of
 4. fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de diensten aan Cliënt verstrekte software zullen worden hersteld.

Artikel 14. Aanvullende bepalingen
14.1 Indien enig artikel in deze Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de Voorwaarden voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de Overeenkomst en de onderhavige Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

14.2 Cliënt gaat ermee akkoord dat het Entranz is toegestaan om kennisgevingen aan Cliënt te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per email, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen op de Website.

14.3 Cliënt erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan Entranz deel uitmaakt, derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

14.4 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan. Het voorgaande laat de mogelijkheid onverlet andere bij wet voorziene rechtsmiddelen in te roepen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid van arbitrage.